APM Hakkında‎ > ‎

Misyon

Alternatif politikaların üretimine özerklik, bilimsellik,saygınlık,güvenilirlik kazandırmak, kabul edilirlik prensiplerini göz önünde bulundurarak ivme kazandırma önceliği ile kurulan Akdeniz Politikalar Merkezi’nin hedefleri;

  

·         Değişim ve dönüşüme katkıda bulunacak özerk bilimsel ve saygın çalışmaların yapılması için saha yaratmak.Bireylerin, aydın ve akademisyenlerin,kurum ve kuruluşların bağımsız,kar amacı gütmeyen ve politik olmayan bir kurum şemsiyesi altında çalışmalar yürütmelerine olanak sağlamak

 

·         Bilgi ve bilim temelli yaklaşımların teşvik edilmesine olanak sağlamak, bilgi toplumunun artan ihtiyaçlarını karşılamak,bilgi yönetimini teşvik etmek ve geliştirmek

 

·         Sosyal bilimler ışığında araştırmalar yapmak, yapılacak bu araştırmalar doğrultusunda çoğalan ihtiyaçların giderilmesi için ihtiyaç duyulan bilgi ve perspektifin sağlanması

 

·         Sorunların ve ihtiyaçların saptanması  ve belirginleştirilmesi, yapılacak anket,araştırma ve bilimsel çalışma,analizler doğrultusunda bulguların temellerine oturtularak nedenlendirilmesini sağlamak

 

·         Stratejik hedefler belirlemek, öncelikli sorunların belirlenmesi, neden sonuç ilişkilerinin analiz edilerek, çözümleri doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli çalışmalar yürütmek

 

·         Sürdürülebilir bir yapı ve kalkınma doğrultusunda üretimin ve istihdamın koşullarının yaratılması projeleri oluşturmak

 

·         Veri tabanı oluşturmak, neden sonuç ilişkilerinin yorumlanmasında, ileriye yönelik gelişim politikalarının oluşması ve projelerin yapılması için sağlıklı ve bilimsel veri tabanı oluşturulmalıdır. İstatistik bilgileri ve raporlarla politika üreticileri ve konunun diğer tarafları için değerlendirme yapmaları ve politika üretmelerini sağlayacak güncel ve sağlıklı verilere ulaşmalarını mümkün kılmak

 

·         Kamu yararına geliştirilecek politikalara alternatifler yaratmak, veri ve bilimsel temelli yürütülen çalışmalar neticesinde geliştirilecek yeni bakış açıları ve politikalarla seçenekler oluşturmak ve kaliteyi artırmak

 

 

·         Eğitimler vermek, yapılacak araştırmalar ve çalışmalar neticesinden ortaya çıkacak olan yüksek kalitedeki veri, bilgi ve yöntemler ışığında üyelerin, vatandaşların, sivil ve kamu kurum ve kuruluşlarının eğitilmesi

 

·         Danışmanlık hizmetleri sunmak, Merkez bünyesinde çalışmalar yürüten uzmanların tecrübeleri doğrultusunda  danışmanlık hizmetleri sunması

 

·         Katılımcığı teşvik etmek, vatandaş-devlet ilişkilerinin güçlenmesini ve demokrasinin gelişmesine olanak sağlamak.Devlet-yurttaş arasında sürekli açılan mesafe ve güvensizlik ortamının iyileşmesinin sağlamak.Politika oluşturmasından, uygulama aşamasına kadar,yurttaşların ihtiyaç ve beklentilerinin karar alma süreçlerin bilgisine getirilmesi ve düşüncelerinin aktif olarak sürece katılması

 

·         Entelektüeller, kurum, kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile diyalog kurmak, işbirliğini sağlamak,projeler yürütmek,ağ oluşturmak.

Yerel ve uluslar arası kimliklerinin sağlanması ve veya güçlenmesi doğrultusunda katkıda bulunmak.Yerel ve uluslar arası diyaloğun güçlenmesi benzer kuruluşların işbirlikleri sonucunda güçlenmesine,uluslar arası diyalog ve işbirliği ile makro düzeyde gelişim ve projelerde yer almayı getirecektir.

 

·         Sivil Toplum Örgütlerinin güçlenmesi,kapasite artırımı ve hak arayışı,karar alma mekanizmaları üzerindeki etkilerinin artırılmasını teşvik etmek.Toplumun artan ihtiyaçlarını örgülülük esasına göre dile getiren ve kamu yararına çalışmalar yürüten sivil toplum örgütleri,vatandaşın alternatif politikalar üretilmesine olanak sağlamak.

Yurttaşların aktif olabilecekleri,hak arayışlarını ve denetim mekanizmalarını etkinleştirici rolü yanı sıra çok sesliliğin ve dinamizmin önü açmak 

 

·         Yurt dışında benzer kurum kuruluş ve araştırmacı ve bilim adamları ile yürütülecek çalışmaların, iş birliklerinin geliştirilmesi, proje bazında çalışmak. 

Yapılacak işbirliği anlaşmaları ile sürekli diyalog ve ortaklıklar kurmak ve uluslar arası platformda etkin bir yer sahibi olmak. 

Merkez ile aynı doğrultuda kişi veya kurumlarla ‘proje bazlı’ profesyonel çalışmalar yürütmek’.

Comments